Vervoersvoorwaarden en afspraken

Algemene voorwaarden

Waarom is het belangrijk om de algemene voorwaarden voor een keer wél te lezen?

Niemand wilt in een situatie zitten waarin we het gevoel hebben “dat wisten we niet” of “dat had je ons niet verteld”, of erger nog “ik had het helemaal anders verwacht”.

De paardentaxi.be streeft naar stressvrij en paardvriendelijk vervoer van de paarden, maar wilt eveneens een stressvrij en tevreden klant.

En dat kan alleen als de klant de juiste informatie heeft en als wij de juiste informatie van u gekregen hebben.
Daarom is het belangrijk de algemene voorwaarden te lezen voor u zich ermee akkoord verklaart bij de boeking.

Meer nog, we vragen u met aandrang deze algemene voorwaarden zeker door te nemen!

Vervoer door paardentaxi.be

Algemene vervoers-en annulatievoorwaarden

De klant = de beheerder of de eigenaar van het paard.
De paardentaxi = Nathalie Droesbeke

Het paard = het paard of de paarden die vervoer worden.

Standplaats = de plaats waar elk vervoer aanvangt en eindigt, de vestigingsplaats van de onderneming, Gooik 1755.

Vertrekplaats = de plaats waar het paard geladen wordt in de vrachtwagen

Laadtijd = de maximale duur van het laden van het paard

Eindplaats = de plaats waar het paard uit de trailer geladen wordt.

Reisduur = de duur van de rit, gerekend vanaf de standplaats, tot terug op de standplaats.

Rit = de verplaatsing van de standplaats, naar de vertrekplaats, naar de eindplaats en terug naar de standplaats.

Kilometervergoeding = de vergoeding voor de kilometers afgelegd of af te leggen per rit.

Chauffeur = Nathalie Droesbeke

Hoofdsom of factuurbedrag = het bedrag dat aangerekend wordt voor het vervoer, vermeld in het emailbericht definitieve boeking,

exclusief: verhoging van hoofdsom ten gevolge van vertragingen, schade aan de vrachtwagen, en andere kosten die verhaald worden op de klant.

Vertraging = de werkelijke reisduur is langer dan de geschatte reisduur, vermeld in het emailbericht definitieve boeking.

Wachttijd = de duur dat de paardentaxi ter plaatse van de vertrekplaats of de eindplaats moet wachten (bv dierenkliniek, wedstrijd, etc).

Annulatie = het vervoert gaat niet door

Wijziging = vervoert gaat door op een ander moment

Aansprakelijkheid

Alle transport geschiedt op risico van de eigenaar.

De klant is altijd aanwezig tijdens het vervoer van het paard, en blijft beheerder van het paard , (ook al is zij of hij niet de eigenaar van het paard). De klant blijft aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door het paard, aan zichzelf of aan derden, aan het voertuig van de paardentaxi en de accessoires van het voertuig. De klant is zelf aansprakelijk voor lichamelijke schade aan het paard, ook al is de klant, al dan niet tijdelijk, afwezig (bv hooi halen, naar toilet gaan, papieren halen, etc) en heeft de Paardentaxi het paard gedurende die tijd onder toezicht. De begeleider van het paard is meerderjarig.  De Paardentaxi is niet aansprakelijk voor schade aan de paarden die getransporteerd worden. Sluit daarom een ongevallenverzekering af voor je paard.

De paardentaxi kan ook goederen, die eigendom zijn van de klant, mee vervoeren in de daarvoor voorziene ruimte maar kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies aan de goederen van de klant. Wanneer de klant vraagt aan de chauffeur of diens begeleider van de paardentaxi, om te helpen om het paard te laden op of lossen van de vrachtwagen, dan blijft de klant aansprakelijk voor elke schade die deze actie tot gevolg heeft, tov de paardentaxi, derden en de eigen goederen.

De paardentaxi is niet aansprakelijk bij schade, veroorzaakt door het paard, wanneer de paardentaxi het paard begeleidt in of rondom de vrachtwagen. Ook als de paardentaxi goederen gebruikt van de klant, met schade van de goederen tot gevolg, kan de paardentaxi niet aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.

De klant kan meerijden met onze vrachtwagen (indien zitplaatsen beschikbaar), of moet met de eigen wagen volgen op een afstand zodanig dat hij de vrachtwagen van de paardentaxi steeds kan zien en directe communicatie tussen de klant en de paardentaxi mogelijk houdt.

De paardentaxi adviseert de klant om de polisvoorwaarden van zijn/haar burgerlijke aansprakelijkheid prive leven na te gaan, aangezien veel gezinspolissen of familiale verzekeringen de schade door een paard niet dekt.

De paarden moeten gevaccineerd en geidentificeerd zijn conform de bepalingen van de verordening (EG) nr. 504/2008 en beschikken over een geldig identificatiedocument. De beheerder / eigenaar van het paard moet het paardenpaspoort en eventueel ook het gezondheidscertificaat (transport buiten benelux landen) bij zich hebben, volgens het KB van 1 dec 2013, Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer.” Deze verplichting is de verantwoordelijkheid van de beheerder / eigenaar van het paard en niet van de paardentaxi. Elk gevolg te wijten aan het niet naleven van deze verplichtingen zal ten laste gelegd worden van de klant, ook als deze op dat moment niet aanwezig is.

Wanneer de paardentaxi, om eender welke reden ook, het vervoer niet kan uitvoeren, en een collega vervoerder wordt voorzien , door de paardentaxi, om het vervoer te realiseren, dan gelden de algemene voorwaarden van het vervoer van de collega vervoerder. De klant zal verwittigd worden wanneer het vervoer zal uitgevoerd worden door een collega vervoerder. De klant informeert zich dan bij de collega vervoerder naar de algemene voorwaarden van deze vervoerder, en verklaart zich hiermee akkoord, tenzij de klant zich hiertegen uitdrukkelijk verzet via mail. De paardentaxi is niet aansprakelijk voor eender welke gebeurtenis tijdens het vervoer uitgevoerd door de collega vervoerder, deze is aldus gevrijwaard voor iedere vorm van aansprakelijkheid. Communicatie, afspraken, vervoersovereenkomst (transportbrief, CMR), verloopt rechtstreeks met de collega vervoerder, zonder tussenkomst van de paardentaxi. Paardentaxi heeft enkel een administratief doorverwijzende taak bestaande uit het doorsturen van de transportgegevens, persoonsgegevens van de klant en de betaling van het transport. Indien de klant niet wenst doorverwezen te worden naar een collega vervoerder, of niet wenst dat diens persoonsgegevens doorgegeven worden aan de collega vervoerder, moet de klant dit uitdrukkelijk vermelden aan de paardentaxi via mail.

Geen resultaatsverbintenis: het vervoer met de paardentaxi is geen resultaatsverbintenis. Als het vervoer niet gerealiseerd kan worden, om eender welke reden ook, dan blijft de klant het saldo verschuldig conform deze vervoersen annulatievoorwaarden.

Inspanningsverbintenis: de paardentaxi zal de nodige inspaningen leveren om het beoogde resultaat, met oog op het vervoer, te bereiken. Als het vervoer gestaakt wordt omwille van de paarden die niet voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot trailermak zijn (zie hieronder), of andere redenen of oorzaken, dan wordt uitdrukkelijk verwezen naar de inspanningsverbintenis en niet de resultaatsverbintenis. Of het paard vervoerd werd of niet: de verbintenis blijft bestaan en het saldo blijft verschuldigd, rekening houdend en in verhouding met de annulatievoorwaarden.

Gedrag van de paarden en de begeleiders die aan het vervoer deelnemen.

De paarden moeten trailermak zijn, dat wil zeggen, binnen het half uur op de vrachtwagen staan, vrijwillig en gewillig en zonder geweld van diegene die het paard laadt.

De paarden moeten, bij aankomst van de paardentaxi op de vertrekplaats, voorzien zijn van een degelijk en passend halster met leidtouw.

De paardentaxi beslist ter plaatse of aan deze voorwaarde voldaan wordt.

Bij niet nakomen van deze voorwaarde heeft de paardentaxi het recht het vervoer te annuleren of staken. De klant wordt dan gefactureerd: Kilometervergoeding aan 0,60 euro per kilometer, bij 1 paard, 0,80 euro per kilometer bij twee paarden, 0,85 euro bij drie paarden, 1 euro bij vier paarden, te rekenen vanaf het vertrek te Smeerebbe-Vloerzegem 9506 naar de plaats waar het vervoer gestaakt werd, en terug naar Smeerebbe-Vloerzegem 9506 + de reisduurvergoeding aan 30 euro per uur, te rekenen vanaf het vertrek op de standplaats naar de plaats waar het vervoer gestaakt werd, en terug naar de standplaats + vergoeding van 25 euro voor reinigen van voertuig van de paardentaxi. De minimale vergoeding bedraagt de helft van de totaalprijs voor het vervoer.

De klant deelt feiten en omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de dienstverlening mee, aan de paardentaxi, voor aanvang van het vervoer. Het verzwijgen hiervan of liegen hierover wordt aanzien als een reden om de verbintenis meteen de verbreken, mits behoud van 100% van de hoofdsom, ook al is het vervoer reeds begonnen, of moet deze nog plaatsvinden in de toekomst.

De klant laadt het paard zelf op en af de vrachtwagen.

Per twee paarden moet er minstens 1 begeleider zijn die de paarden laadt op en lost van de vrachtwagen.

De maximale laadduur voor 1 paard wordt vastgelegd op 30min, en voor meerdere paarden op een totaal van max 1u.

1 paard: max 30 min

2 paarden: max 2 x 30 min

3 paarden: max 3 x 20 min

4 paarden: max 4 x 15 min

De klant kan aan de paardentaxi zijn of haar wens uiten om de laadduur te verlengen met max 1u, mits betaling van een extra bijdrage van 30 euro.  De paardentaxi heeft het recht om de vraag tot verlenging van de laadduur te weigeren.  Conform het welzijn van het paard wordt nooit een laadduur van meer dan 2u aanvaard.

Paarden worden bij aankomst onmiddellijk uitgeladen en kunnen niet op de vrachtwagen blijven staan.

Annulatie van het paardenvervoer

* Door de klant:

bij annulatie 24u, of minder, voor de aanvang van het vervoer, wordt aangerekend: 100% hoofdsom

bij annulatie 3 dagen, of minder, voor de aanvang van het vervoer, wordt aangerekend: 75% hoofdsom

bij annulatie 3 dagen, of langer, voor de aanvang van het vervoer, wordt aangerekend: 50% hoofdsom

Als de klant niet opdaagt op de afgesproken dag, plaats en uur, wordt aangerekend: 100% van de hoofdsom.

Indien de paardentaxi haar uitdrukkelijk akkoord geeft voor een wijziging van datum, maar het vervoer wordt alsnog geannuleerd, ofwel op de voorziene datum, ofwel op de nieuwe afgesproken datum, wordt deze annulatie aangerekend aan de klant conform bovenstaande annulatievoorwaarden.

* Door de paardentaxi:

De paardentaxi kan het vervoer annuleren, zoals bij ongunstige weersomstandigheden, panne van de vrachtwagen, ziekte van de chauffeur, etc.

Betaalde gelden worden in dat geval 100% terugbetaald aan de klant, tenzij de paardentaxi een alternatieve oplossing aanbiedt (bv door collega vervoerder het transport laten gebeuren, of op een andere datum).

Als de klant ervoor kiest om het vervoer te wijzigen naar een andere datum, in overleg en met akkoord van de paardentaxi, en nadien het vervoer annuleert, dan gelden de annulatievoorwaarden voor de klant.

Indien de paardentaxi het vervoer niet kan uitvoeren en een collega vervoerder wordt aangesteld door de paardentaxi, om het vervoers alsnog uit te voeren, dan wordt deze wijziging niet gezien als een annulatie van het vervoer.

De klant deelt feiten en omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de dienstverlening, mede aan de paardentaxi. Het verzwijgen hiervan of liegen hierover wordt aanzien als een reden om de verbintenis meteen de verbreken, mits behoud van 100% van de hoofdsom, ook al is het vervoer reeds begonnen, of moet deze nog plaatsvinden in de toekomst.

De paardentaxi is niet aansprakelijk voor schade die de annulatie, om welke reden ook, tot gevolg heeft.

Bijkomende kosten ten gevolge van een vertraging

Een vertraging vanaf 30min kan gefactureerd worden aan de klant.

Per half uur vertraging: hoofdsom + 12,5 euro.

Bijkomende wachttijdkosten:

Per beginnend half uur wachttijd: hoofdsom + 12,5 euro.

Het contract is bindend van zodra het de vrachtbrief (CMR) ondertekend is, of het transport via email bevestigd werd, of als het online reservatieformulier via de website verzonden werd.

Tarief

Tarief wordt berekend op http://www.paardentaxi.be

Dit saldo is inclusief BTW, en incl de kilometerheffing in Belgie, maar exclusief tolgeld zoals Liefkenshoektunnel. Het tarief voor deze laatste tolheffing is gelijk aan het tarief dat op de dag van het transport geldt, met name bekend op https://www.liefkenshoektunnel.be/nl/tarieven. In 2016 is dat 17.60 euro x 2 = 35.20 euro. Dit tarief wordt na het transport gefactureerd aan de klant.

Betaling

De betaling van de hoofdsom geschiedt, binnen 3 werkdagen na de reservering/boeking, via storting op de rekening van de paardentaxi, of online via de aangeboden betaalmogelijkheden. Bij niet tijdig betalen zal de paardentaxi de reservatie annuleren.

Bij niet betaling van een factuur: maandelijkse rente wegens laattijdige betaling van 10% op het nog openstaande factuurbedrag (de hoofdsom), plus 25 euro administratiekosten verhoogd met eventuele gerechts-en incassokosten. Incassokosten: 30% van de hoofdsom.

Bij betwisting is het vredegerecht van Ninove bevoegd: Onderwijslaan 71.